Need Help ?
Call: +977- 069440105

समाचार बिस्तारमा

एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा मुस्ताङ जिल्लामा संचालित विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरुको विवरण कम्प्यूटरमा इन्ट्र गरी जिशिकामा पेश गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

जिल्ला स्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरु

मु्स्ताङ

 मुस्ताङ  जिल्लामा संचालित विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरुको विवरण कम्प्यूटरमा इन्ट्र गरी जिशिकामा पेश गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।