Need Help ?
Call: +977- 069440105
News Flash

एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७१।१२।५

जिल्ला  स्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरु

   मुस्ताङ

    प्रस्तुत विषयमा मुस्ताङ जिल्ला स्थिति सबै विद्यालयहरुले शिक्षकहरुको सबै विवरण र विद्यार्थीहरुको विवरण कम्प्यूटरमा ईन्ट्र गरी जिशिकामा १ हप्ता भित्र पेश गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।